Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

91

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄) όσον αφορά την «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού», καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής   που θα πραγματοποιηθεί  την 18η Νοεμβρίου  2022, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. με ώρα λήξης την 10:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης   επί των  παρακάτω  θεμάτων:

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας .
  • Εισήγηση προς το κ. Δήμαρχο περί τοποθέτησης υπαλλήλων του Δήμου για γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης