Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης

128

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:30 συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020, ζ) της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & η) της υπ΄αριθ. 37 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-03-2021  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί καταβολής αποζημιώσεων λόγω εδαφικής απαλλοτρίωσης και απώλειας επικειμένων, για τη διάνοιξη της οδού Μυκηνών εντός ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης (Τομέας Ε΄ , Ψαφάκι) .

2. Περί  παραχώρησης  ή μη οικογενειακών τάφων.

Αρχείο Πρόσκλησης