Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης

97

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:30 μμ συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020, ζ) της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & η) της υπ΄αριθ. 37 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-03-2021  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης με πολύκεντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
  2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “ΛΑΖΑΡΕΤΟ Α.Ε.” ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ. ΚΑΙ ΞΕΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ με εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Τραϊφόρο που βρίσκετε στην κοινότητα Μονεμβασίας, οικισμό “Κάστρο” της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης