Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

105

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τρία (3) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ο: Περί προγραμματισμού προλήψεων μονίμου προσωπικού για το 2022

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτημα χρήσης  χώρου ναυτικού μουσείου από τον Σύνδεσμο Νεαπολιτών  «Τα βάτικα»-Συνδιοργάνωση εκδήλωσης.

Αρχείο πρόσκλησης