Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

118

Την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τέσσερα  (4) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον : Συγκρότηση σε σώμα νέου  Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάληψη καθηκόντων

Θέμα 2ον :  Ορισμός Νομίμου εκπροσώπου και οικονομικού διαχειριστή

Θέμα 3ον : Έγκριση ανάθεση προμηθειών εργασιών από την πρόεδρο

Θέμα 4ον :  Συνέχιση διαχείρισης  παγίας προκαταβολής από την πρόεδρο

Αρχείο πρόσκλησης