Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

129

Την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τρία (3) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον : Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2022- Έγκριση Ο.Π.Δ.[Ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης].
Θέμα 2ον: Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών με «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2022.
ΘΕΛΑ 3ον : Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΜ.

Αρχείο πρόσκλησης