Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

151

Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τρία (3) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο: Έγκριση Ισολογισμού –Οικονομικών καταστάσεων Οικον. Έτους 2020.

ΘΕΜΑ: 2ο:  Συγκρότηση επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων – παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών και εργασιών του Ν.4412/2016 για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ: 3ο: ΄Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.

ΘΕΜΑ: 4ο: Έγκριση δαπανών   για τις εορτές.

Αρχείο πρόσκλησης