Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

113

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020)  & των εγκυκλίων  ΥΠ.ΕΣ.  αριθ. 163/2020   ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61η /20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) , της αριθμ  643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, ως και της 76ης Εγκυκλίου/18-04-2022 [ΑΔΑ: ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ].

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω πέντε (5) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον:   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022

ΘΕΜΑ 2ον:  Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού – διμηνιτών

ΘΕΜΑ 3ον:  Ψήφιση νέου κανονισμού  λειτουργίας για το ΚΔΑΠ – ΑμεΑ

ΘΕΜΑ 4ΟΝ: Ψήφιση νέου κανονισμού  λειτουργίας  για  το ΚΔΑΠ Μολάων

ΘΕΜΑ 5ον: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Αρχείο πρόσκλησης