Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

177

Την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020)  & των εγκυκλίων  ΥΠ.ΕΣ.  αριθ. 163/2020   ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61η /20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) , της αριθμ  643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, ως και της 76ης Εγκυκλίου/18-04-2022 [ΑΔΑ: ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ], και με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/ΦΕΚ 2369/Β/14-05-2022.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω δύο (2) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον:   Οργάνωση Παραλιών με Γαλάζια Σημαία

ΘΕΜΑ 2ον:  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αρχείο Πρόσκλησης