Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

87

Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ον:  Έγκριση ανάθεσης προμηθειών εργασιών από την πρόεδρο.
ΘΕΜΑ 3ον: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
ΘΕΜΑ 4ον :Προκήρυξη θέσης συνοδού επισκεπτών σπηλαίου .
ΘΕΜΑ 5ον: Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο.
ΘΕΜΑ 6ον: Προγραμματισμός πολυετών προσλήψεων.

Αρχείο πρόσκλησης