Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

79

Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Ένταξη στο μητρώο φορέων/δομών  για τη δράση ‘’Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής έτους 2021-2022 – παράταση- ανανέωση συμβάσεων’’

ΘΕΜΑ 2ον: Εισηγητική έκθεση  της ΚΕΠΠΕΔΜ  για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση δαπανών  για εκδηλώσεις  κλεισίματος ΚΔΑΠ- ΜΕΑ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΜΟΛΑΩΝ.

ΘΕΜΑ 4ον: Περί έγκριση παραχώρησης εξωτερικού χώρου σπηλαίου για εκδήλωση.

Αρχείο πρόσκλησης