Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

76

Την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση είναι επαναληπτική λόγω μη ύπαρξης απαρτίας σε αυτή της 21/08/2023  στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας  Βοιών στη Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007)  και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό  577/πρωτ.41109/ 9-05-202.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού.

Αρχείο πρόσκλησης