Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

102

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω πέντε (5) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Λόγω μη ύπαρξης απαρτίας κατά τις 2 προηγούμενες συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ στις 16 και 27/10/2023 καλούνται τα μέλη με την παρούσα (τρίτη συνεχόμενη) πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης , σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007) και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023.

Θέματα αρχικής ημερήσιας διάταξης της 16ης/10/2023
(άρθρο 4 υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης)

ΘΕΜΑ 1ον : Εξωτερικοί συνεργάτες για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και το ΚΔΑΠ Μολάων για την νέα περίοδο 2023-2024

ΘΕΜΑ 2ον :Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ον: Εισηγητική έκθεση της ΚΕΠΠΕΔΜ για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής [ χρηματοδότηση από το δήμο]

ΘΕΜΑ 4ον : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .

Θέμα ημερήσιας διάταξης , εφόσον υπάρξει απαρτία.

ΘΕΜΑ 5ον : Ονοματοδοσία προαύλιου χώρου του ΚΔΑΠΑΜΕΑ εις μνήμην ωφελούμενης .

Αρχείο πρόσκλησης