Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

736
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
4. Προέλεγχος ισολογισμού οι. έτους 2015 Δήμου Μονεμβασίας.
5. Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό «Αγία Παρασκευή» ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας}του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Βοιών ,του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Μολάων ,του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
9. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
10. Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση λογαριασμού
11. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου & ΔΔ Φαρακλού}, του Δήμου Μονεμβασίας.
12. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.
13. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.
14. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.
15. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου} του Δήμου Μονεμβασίας.
16. Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επισκευή ανωδομής στην χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
17. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή καλντεριμιού στο κάστρο Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
18. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή περίφραξης νεκροταφείου ΤΚ Αγίου Ιωάννη ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
19. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Παπαδιανίκων} του Δήμου Μονεμβασίας.
20. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί επιβολής δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης}.
21. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή στάσης στην ΤΚ Βελλιών της ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης