Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

110
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» & της υπ΄αριθ. Πρωτ, 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  «Ανάπλαση πλατείας Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  «Ανακατασκευή πεζοδρομίων κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως» του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων σύμφωνα με το άρθρο  32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
  6. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 4011/20-03-2023 αίτησης του Αντιδημάρχου ΔΕ Βοιών κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης (Αφορά υπόθεση λειτουργίας ΧΑΔΑ).
  7. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 4012/20-03-2023 αίτησης του κ. Καλογερίνη Ηλία  περί νομικής στήριξης (Αφορά υπόθεση λειτουργίας ΧΑΔΑ).
  8. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης