Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

88
Αρχείο πρόσκλησης

Την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00 συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας,  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Μονεμβασίας» , υποέργο 1 : {Δημιουργία πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας}  του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Μονεμβασίας» , υποέργο 2 : { Αναμόρφωση αστικού δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων }  του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών για τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων.
 4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας .
 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 4264/24-03-2023 απόφασης Δημάρχου περί εξουσιοδότησης δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
 6. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου Μονεμβασίας προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 .
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιίας ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα  } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί α)καθορισμού τιμήματος   απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης  για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)  & β) καθορισμού τιμής εκκίνησης  μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας .
 9. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Α΄ Τριμήνου 2023 του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 11. Περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου (θέση Σπιθαιϊκα) στην κοινότητα Ρειχέας της ΔΕ Ζάρακα ιδιοκτησίας της κ. Δούρου Νεκταρίας του Αντωνίου.
 12. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση δικογράφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 π.δ. 18/1989 κατά της από 16.3.2023 επανάληψης στο ορθό της υπ’αριθμ. 80886/5340/8.11.2022 απόφασης του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – κατάθεσης αίτησης προτίμησης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο).
 13. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 99.993,60€.
 14. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προϋπολογισμού 78.998,60€.

Αρχείο πρόσκλησης