Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

93
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας,  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά  αναμόρφωση προϋπολογισμού   οικ. έτους 2023 του κληροδοτήματος G.KELLIS].
  2. Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά  απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού και μηχ/των καθαριότητας προϋπολογισμού 1.959,00€-χρηματοδότηση του κληροδοτήματος G.KELLIS ].

Αρχείο πρόσκλησης