Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

89
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή τακτική συνεδρίαση

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού των όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας}.
 3. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου σε κοινή χρήση για διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού, στην κτηματική περιοχή «Ξιφιά» της δημοτικής κοινότητας Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας των  κ.κ. Ευστράτιου Γεωργουδή και Παναγιώτας Γεωργουδή.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 9600/28-06-2023 αίτησης του κ. Νικολινάκου Παναγιώτη κ.λ.  δημοτικών συμβούλων  της Μείζονος μειοψηφίας του Δήμου περί νομικής στήριξης.
 5. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων  του Β΄ Τριμήνου 2023 του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου { Αφορά σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος σχετικά με υποστήριξη αίτησης αναστολής της υπ’αριθμ. 80886/5340/8.11.2022 απόφασης του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής, εφόσον απαιτηθεί}.
 8. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για Επισκευές- Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου περιπτέρου στον οικισμό «Γέφυρα» της δημοτικής κοινότητας Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών & ΔΕ Μολάων -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
 11. Περί έγκρισης παραδοτέων Α΄& Β΄ φάσης μελέτης τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού , εξειδίκευση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής πρότασης, μελέτη φωτισμού του έργου με τίτλο «Μετατροπή της οικίας Γιάννη Ρίτσου στο κάστρο Μονεμβασίας σε Δημοτικό Μουσείο» στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 2588/2202-2023 δημόσιας σύμβασης.
 12. Περί έγκρισης παραδοτέων της Α΄  φάσης μελέτης φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας του έργου «Σχεδιασμός , προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας» στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 2590/22-02-2023 δημόσιας σύμβασης.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που σχετίζονται με το κληροδότημα G.Kellis:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας  Κυπαρισσίου [Αφορά  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση  Δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Κυπαρισσίου», προϋπολογισμού 1.000,00 € – χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2023].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 7/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας  Κυπαρισσίου [Αφορά απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων», προϋπολογισμού 6.000,00€– χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2023].
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 8/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας  Κυπαρισσίου [Αφορά  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός χωριού και καλλωπισμός»,  προϋπολογισμού 5.000,00€ – χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2023].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης