Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

92
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής & απαλλαγή υπολόγων.
  3. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
  4. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ Δήμου Μονεμβασίας }.
  5. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Γ΄ κατανομή 2023) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  7. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών –Πολιτιστικών Σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  8. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  9. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  10. Περί επανυποβολή πρότασης  χρηματοδότησης του Δήμου Μονεμβασίας της πράξης με τίτλο {Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μονεμβασίας} στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. :285363/21-08-2023  Κωδικός Πρόσκλησης :ΠΕΛ22 Α/Α ΟΠΣ:3287 Έκδοση 4.ια1.1-Νέα Κέντρα Κοινότητας.

Αρχείο πρόσκλησης