Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

136
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 609.790,23 €-Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης 01_Α/Α ΟΠΣ:241 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)-Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
  2. Κατακύρωση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την  ανάθεση εργασιών  με τίτλο {Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας μετά την Θεομηνία «DANIEL» } του Δήμου Μονεμβασίας, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016.
  3. Περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην ΔΕ Μονεμβασίας-Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

Αρχείο πρόσκλησης