Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

110
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού των όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ Δήμου Μονεμβασίας}.
  3. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων Δήμου Μονεμβασίας}.
  4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  5. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας τριών (3) ημιφορτηγών διπλής καμπίνας, προϋπολογισμού 119.784,00€.
  6. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Αρχείο πρόσκλησης