Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

103
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  2. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής & απαλλαγή υπολόγων.
  3. Περί συγκρότηση Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, έτους 2024
  4. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δ΄ κατανομή 2023) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  6. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 17854/24-11-2023 αίτησης του Αντιδημάρχου ΔΕ Βοιών  κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
  7. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων(Χρηματοδότηση Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  8. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης