Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

453
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Περί κατακύρωσης 3ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018, του Δήμου Μονεμβασίας.
4. Περί κατακύρωσης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017- 2018, του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στην ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Περί σύνταξης έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
9. Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Βελτίωση δρόμου Άγιος Φωκάς –Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας}του Δήμου Μονεμβασίας.
10. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης