Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

292
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων, Μονεμβασίας και Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών δικτύων ύδρευσης μετά των υλικών των ΔΕ Ζάρακα, Ασωπού, Μονεμβασίας  και Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  {Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας}.
  6. Περί αποδοχής ή μη ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στα όρια της ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Σταματάκου Κων/νου.

Αρχείο πρόσκλησης