Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

276
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα τριών (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Αναγκαία προσαρμογή του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 & ΟΠΔ μετά από Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
 3. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 15942/08-11-2018 αίτησης του κ. Κολλιάκου Ιωάννη του Επαμεινώνδα περί νομικής στήριξης.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 16103/13-11-2018 αίτησης του κ. Χριστάκου Σταύρου του Ηλία περί νομικής στήριξης.
 5. Επικύρωση 1ου σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού {Ανατρεπόμενο φορτηγό- προϋπολογισμού 180.000,00  (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 7. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση καθορισμού της προσωρινής τιμής μονάδας για την μετατροπή εισφορά γης σε χρήμα για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Νεάπολης & Μολάων.
 8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Αγίου Νικολάου και της ΤΚ Νομίων  ΔΕ Μονεμβασίας (οικισμός Αγίου Στεφάνου) του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλάβης αντλιοστασίων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Επικύρωση 1ου σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού { Καλαθοφόρο ανυψωτικό όχημα –προϋπολογισμού 90.000,00€} (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 11. Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο { Μελέτη αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών , πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων} και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
 12. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΔΚ Μολάων ΔΕ Μολάων (θέση «Γήπεδο») του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλαβών στο αντλιοστάσιο Νο 2 της ΤΚ Βελλιών και στο αντλιοστάσιο τύπου πομόνας της ΤΚ Νομίων (οικισμός Καστέλλας) της ΔΕ Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης