Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

282
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα , Ασωπού, Μονεμβασίας & Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου  της ΔΚ Μολάων  ΔΕ Μολάων (θέση Μαυροβούνι) του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλάβης αντλιοστασίου της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Επικύρωση 2ου σταδίου «Οικονομική προσφορά» διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού {Ανατρεπόμενο φορτηγό- προϋπολογισμού 180.000,00  (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίων της ΤΚ Φοινικίου (θέση Κουτσουνάρα) & ΤΚ Συκέας  ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .
 8. Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μονεμβασίας}.
 9. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην ΤΚ Κάμπου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας κ. Σωτήραλη Γεωργίου.
 10. Περί έγκρισης διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων & περιβάλλοντος χώρων ΔΕ Μολάων}.
 11. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης και δικτύου επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης