Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

322
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Περί έγκρισης πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου {Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας}.
  3. Περί έγκρισης πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου {Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων και περιβάλλοντος χώρου ΔΕ Μολάων}.
  4. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων–εξόδων Δ΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Κατακύρωση διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού {Ανατρεπόμενο φορτηγό- προϋπολογισμού 180.000,00 (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Αρχείο πρόσκλησης