Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

286
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
2. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των εναγομένων της από 16.10.2018 και με αρ. καταθ. ΤΠ52/2018 αγωγής της εταιρίας «WRE EΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»)

Αρχείο πρόσκλησης