Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

322
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμός όρων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων}.
  1. Περί επικύρωσης σταδίων ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης