Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

893
Αρχείο πρόσκλησης

Την 20η  Ιουλίου  2016, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 3. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 4. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 5. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Συκέας (θέση Λάκκες πλησίον Αγίου Νεκταρίου) , του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΔΚ Μολάων (θέση Γκαγκανιά), του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί ανάκλησης της αριθ. 151/2016 ΑΟΕ που αφορά την απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Λογγάρι στην ΤΚ Κυπαρισσίου } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , των ΔΕ Ζάρακα ,Ασωπού & Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο { Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Βελλιών της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 12. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΠΑΛ & Γυμνασίου Μολάων}, του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΔΚ Μολάων (θέση Φρέζα) της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016-2017 }-Εξέταση ενστάσεων.
 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΔΚ & ΤΚ.
 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Ελίκας της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Περί ανάκλησης της αριθ. 162/2016 ΑΟΕ που αφορά την έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , της ΤΚ Βελλιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων.
 1. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 44/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.
 1. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).