Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

414
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 1. Περί έγκρισης πρακτικού (1ο στάδιο) ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού { Καλαθοφόρο όχημα –προϋπολογισμού 90.000,00€ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)>> }.
 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών  αποκατάστασης ζημιών αγροτικής οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 5ης Φεβρουαρίου 2019 που έπληξαν τον Δήμο   Μονεμβασίας.
 1. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση οδοστρώματος στον οικισμό «Γέφυρα» της ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τιμήματος   απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης  για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) έτους 2019.
 3. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμων στο οικισμό «Πορί» & «Γέφυρα»  της ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμων στην ΤΚ Βελιών της ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμου και ιρλανδικής διάβασης στο οικισμό «Πλατανιστό » της ΤΚ Παντανάσσης} του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης στο δημοτικό σχολείο Παντανάσσης } του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμου στο οικισμό «Παντάνασσας» της ΤΚ Παντανάσσης} του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμου στην ΔΚ Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά προσφυγής κατά απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου)

Αρχείο πρόσκλησης