Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

285
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Περί έγκρισης πρακτικού (2ο στάδιο) ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού { Καλαθοφόρο όχημα –προϋπολογισμού 90.000,00€ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)>>
  3. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  4. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση λογαριασμού.
  6. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  7. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού «Γέφυρα» της ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ,ιδιοκτησίας του κ. Αγγελωνίτη Νικολάου του Παναγιώτη.
  8. Περί έγκρισης πρακτικών (1ο & 2ο στάδιο) ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια γάλακτος –προϋπολογισμού 7.641,62€ }.
  9. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 526/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Αρχείο πρόσκλησης