Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

263
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα έξι (16) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

2. Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Δ.Κ και Τ.Κ του Δήμου.

3. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Α΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

5. Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών με τα των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της Δ.Κ Μολάων (θέση Μαυροβούνι).

6. «Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις –Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι -Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

7. «Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».

8. Περί έκτακτης ανάθεση αποκατάστασης βλάβης αντλίας ακαθάρτων λυμάτων ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Περί έγκρισης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο τσιμεντοστρώσεις Δήμου.

10. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

11. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων».

12. .Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων και ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας.

13. Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

14. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων».

15. Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών και εργασιών για την τοποθέτηση παροχόμετρου λόγω βλάβης αυτού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

16. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και άρθρ.72 παρ.δ΄ Ν.3852/2010).

Αρχείο πρόσκλησης ( ψηφιακά υπογεγραμμένο )