Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

234
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο {Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας –Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ,ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης}.
 2. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 3. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».
 4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 5. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και άρθρ.72 παρ.δ΄ Ν.3852/2010).
 7. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 8. Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών με τα των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Αγίων Αποστόλων ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά εκπροσώπηση του  Δήμου επί της εφέσεως του κ. Γεώργα Παντελή κατά της αριθ. Α4813/23-03-2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).
 10. Περί έγκρισης  πρακτικού δημοπρασίας(Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης  με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
 11. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις –Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι -Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης