Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

347
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων- συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Γεώτρησης ΤΚ Ελίκας».
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  3. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών  δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα ,Βοιών & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίου  στην ΤΚ Λιρών της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για την αποκατάσταση  έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μολάων και Πλύτρας  του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ελαστικών -προϋπολογισμού 40.498,40 € .

Αρχείο πρόσκλησης