Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

716
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  3. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
  4. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  5. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων & τακτική αγωγή των κ.κ Μανάκου Ιωάννη κλπ. κατά του Δήμου Μονεμβασίας).
  6. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων της ΤΚ Κάμπου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας των  κ.κ. Φλεβάρη Παναγιώτη & Μαλλινάκη Ελένη-Λεμονιά.
  7. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στο οικισμό «Αγία Παρασκευή» ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας} , του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης