Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

263
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση είκοσι ενός (21) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις-Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας}.
 2. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση Αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας}.
 3. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 27/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επέκταση Λυκείου Μολάων}.
 5. Περί διαγραφής χρεών.
 6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 7. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 Προσθήκη Τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων }.
 8. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 9. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση βλάβης υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί έγκρισης της αριθ. 27/2019 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 11. Έγκριση ή μη της αριθ. 77/2019 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου.
 12. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 13. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού ,Ζάρακα & Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΔΕ Ζάρακα (θέση Λάκες Κουπίων) του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  με τίτλο  { Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών έτους 2020} & προσφυγή στη διαδικασία χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 του ν.4412/16.
 17. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 18. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.
 19. Περί έγκρισης της αριθ. 33/2019 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018.
 20. Περί έγκρισης της αριθ. 34/2019 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2018.
 21. Περί συμμετοχής του δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2019 & εξειδίκευση πιστώσεων .

Αρχείο πρόσκλησης