Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

326
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση είκοσι  (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προσαρμογή δημοτικού & βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΚ Ασωπού στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 }.
 2. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική μαθητικής Εστίας Μολάων }.
 3. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης -Παλαιοκάστρου}.
 4. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί διαγραφής χρεών.
 6. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά σύνταξη & κατάθεση αντιρρήσεων κατά αποφάσεων της ΡΑΕ).
 8. Περί έγκρισης της αριθ. 36/2019 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 9. Περί έγκρισης της αριθ. 35/2019 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί τροποποίησης ΟΠΔ οικ. έτους 2019.
 10. Έγκριση ή μη της αριθ. 85/2019 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του.
 11. Έγκριση ή μη της αριθ. 83/2019 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού ,Ζάρακα & Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Περί εξειδίκευσης δράσεων- πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου.
 18. Περί έγκρισης της αριθ. 28/2019 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 19. Περί έγκρισης της αριθ. 27/2019 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2018.
 20. Περί ανάθεσης προμήθειας υγροποιημένου αερίου πετρελαίου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρ. 32 του ν.4412/16.

Αρχείο πρόσκλησης