Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

235
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκαεπτά (17) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 103/2019 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί ψήφισης προϋπολογισμού –ΟΠΔ οικ. έτους 2020.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2020.
 3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2020.
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 1 προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων}.
 5. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό κέντρο Ασωπού}.
 6. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης -Παλαιόκαστρου}.
 7. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 8. Περί άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ΄αριθ. πρωτ. 307117/5466/29-11-2019 απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τμήμα περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε  Λακωνίας) περί επιβολής διοικητικού προστίμου για την δημιουργία ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης απορριμμάτων.
 9. Έγκριση ή μη  της αριθ. 27/2019 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί  έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2017.
 10. Έγκριση ή μη  της αριθ. 32/2019 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί  έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018.
 11. Περί διαγραφές χρεών.
 12. Λήψη απόφασης σχετικής με αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 13. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού στην κοινότητα Νεάπολης  } του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Μονεμβασίας & ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 90.483,84 €.
 16. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων  του Δ΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αρχείο πρόσκλησης