Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

238
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας, ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
  2.  Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  5. Περί έγκρισης της αριθ. 6/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  6. Περί έγκρισης της αριθ. 4/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)  οικ. έτους 2020.
  7. Περί επικύρωσης  σταδίων ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας-Απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας τροφίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης-Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω άγονου αποτελέσματος.
  8. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  παλμικών υδρομετρητών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά»).
  9. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
  10. Περί έγκρισης της αριθ. 06/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αρχείο πρόσκλησης