Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

271
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
  3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020.

Αρχείο πρόσκλησης