Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

326

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με είκοσι δύο (22) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων 1 & 2 της πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς.

2. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης.

3. Περί καθορισμού όρων μίσθωσης ακινήτου με δημοπρασία Κοινότητας Μολάων της ΔΕ Μολάων.

4. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας ΔΕ Βοιών».

5. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων ΔΕ Βοιών».

6. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Χάρακα ΔΕ Χάρακα».

7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας».

8. Περί παράτασης ή μη του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολη} του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Περί παράτασης ή μη του έργου με τίτλο {Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας} του Δήμου Μονεμβασίας.

10. Περί παράτασης ή μη του έργου με τίτλο {Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

11. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών} στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.

12. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

13. Περί έγκρισης της μελέτης «Προμήθεια τριών (3) Ηλεκτροκίνητων Επιβατικών Οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης 2 οχημάτων» – Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» – Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.

14. Περί έγκρισης υπεργολαβίας κατά την εκτέλεση του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας}.

15. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

16. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λακωνίας, για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας Δ.Ε. Μολάων» Δήμου Μονεμβασίας» – Ορισμός
μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

17. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Μονεμβασιάς, προϋπολογισμού 39.680,00 €».

18. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ.

19. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ

20. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 223.000,00 ευρώ

21. Περί αποδοχής δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κ. Λαύκα Σωτηρίου, στη θέση «Πηγάδια» εκτός ορίων οικισμού «Μεταμόρφωση» Κοινότητας Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

22. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)