Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

214
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης , εκμίσθωσης για το έτος 2021.
  2. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων ΔΕ Μολάων} στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.
  3. Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης-Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Υποβολή πρότασης με τίτλο : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», του Δήμου Μονεμβάσιας στην με Α.Π 14577/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» και έγκριση   σκοπιμότητας σύναψης και τους όρους Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Μονεμβάσιας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”».
  5. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου {Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός προϋπολογισμός), προϋπολογισμού 179.784,75 ευρώ.
  6. Έγκριση του έργου εγκατάστασης 2 δεξαμενών ύδρευσης στη θέση «Σκλαβούνα» εκτός ορίων οικισμού Σκλαβούνας Κοινότητας Αγίων Αποστόλων ΔΕ Βοιών.
  7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας».
  8. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Ανάκληση της αριθ. 104/2021 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας».
  10. Περί διαγραφής οφειλών.

 

Αρχείο πρόσκλησης  (ψηφιακά υπογεγραμμένο)