Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

168
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα οκτώ (18) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 8/2021 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.
2. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανούς στη θέση Κάβος Κοινότητας Ελαίας}.
3. Περί έγκρισης μελέτης «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Αξιοποίηση Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ΕΕΛ Μολάων» – Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Αξιοποίηση Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ΕΕΛ Μολάων» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: ««Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» – Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
4. Περί παράτασης η μη του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.
5. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 21/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς, αφορά δημόσια κτήματα οικισμού Πλύτρας.
6. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 26/2021 ΑΔΣ του ΝΠ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.
7. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.
8. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 223.000,00 ευρώ.
9. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
10. Αποδοχή Χρηματοδότησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Μονεμβάσιας, Δήμου Μονεμβασίας (Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων)», από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων-Αναμόρφωση προυπολογισμού.
11. Συμπληρωματική απόφαση στην αριθ. 42/2021 ΑΟΕ περί ορισμού εκπροσώπων επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Μονεμβασίας.
12. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2021.
13. Περί διαγραφής οφειλών.
14. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ. 60/2020 απόφασης Eιρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς (τακτική διαδικασία).
15. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού των Δ.Ε. Μολάων, Βοιών, Μονεμβασίας & Ασωπού – Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμού υπολόγων.
16. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Επανάχρηση – Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας»΄΄.
17. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου « Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας δημοτικού Λιμενικού Ταμείου» – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της.
18. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρχείο πρόσκλησης  (ψηφιακά υπογεγραμμένο)