Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

228
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 19η Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δεκατέσσερα (14) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα και ΔΕ Μονεμβάσιας», του Δήμου Μονεμβασίας }.

2. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μολάων, Ασωπού, Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

3. Αποδοχή Χρηματοδότησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Έγκριση υλοποίησης – τρόπου εκτέλεσης.

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Βελανιδίων Δ.Ε. Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί διαγραφής οφειλών.

6. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικής υδρογεώτρησης στην Κοινότητα Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας (θέση Λαγκάδι 2)».

7. Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας» και «Δήμου Μονεμβασίας» για την υλοποίηση του Έργου {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό κτιρίου ‘’ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ’’ Νεάπολης, και επανάχρηση του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό περίπτερο με κύρια χρήση ως χώρου θερινών κινηματογραφικών προβολών και εκθέσεων} και β) Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

9. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».

10. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – -συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Νεάπολης».

11. Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης εκ μέρους του Δήμου Μονεμβασίας υπέρ του Νικολάου Παπαγεωργίου του Ιακώβου και κατά των Ελένης χήρας Παναγιώτη Γκιουζέλη, Νικολάου Γκιουζέλη, Θεοδώρας Γκιουζέλη και Χριστίνας Γκιουζέλη προς απόρριψη της από 10/12/2020 έφεσης των τελευταίων την οποία άσκησαν κατά της υπ’αριθμ. 27/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.

12. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2021.

13. Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρημ/σης (Β΄ Κατανομή).

14. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)