Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

107
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 26η Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα οκτώ (8) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00€.

2. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 223.000,00€.

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Δήμου Μονεμβασιάς στην με Α.Π 14577/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» και έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Ο.Τ.Α. A’ βαθμού «Δήμος Μονεμβασιάς» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»

5. Περί έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»,στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

8. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μολάων, Ασωπού, Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)