Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

148
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 4η Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα είκοσι τρία (23) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με
τίτλο {ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ} του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με
τίτλο {ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΔ ΛΑΧΙΟΥ} του Δήμου
Μονεμβασίας.

3. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚ ΜΟΛΑΩΝ} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ
Ασωπού ,ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης της 9/2021 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας &
Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.» (Αφορά αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021).

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με
τίτλο { Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Χάρακα ΔΕ
Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με
τίτλο { Επανάχρηση –Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ
Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων }
του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Διευθέτηση
όμβριων υδάτων στις ΤΚ Αγίων Αποστόλων και Αγίου Γεωργίου ΔΕ Βοιών} του
Δήμου Μονεμβασίας.

10. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

11. Περί έγκρισης τροποποίησης-επικαιροποίησης τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο
{Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας } του
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

12. Περί απευθείας ανάθεσης έργου {Σύνδεση αντλιοστασίου Αγίας Κυριακής ΔΕ
Μονεμβασίας με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ},
σύμφωνα με τις δραστηριότητες του Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/16.

13. Περί έγκρισης τροποποίησης-επικαιροποίησης τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο
{Επέκταση Λυκείου Μολάων } του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» νυν
«Αντώνης Τρίτσης».

14. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της
προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 18.814,87€ της ΔΕ Μολάων του Δήμου
Μονεμβασίας.

15. Έγκριση ή μη της αριθ. 13/2021 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
του οικ. έτους 2021.

16. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {
Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην
εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας», του Δήμου Μονεμβασίας }
προϋπολογισμού 59.999,99€ χωρίς ΦΠΑ.

17. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ
Ασωπού ,ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

18. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Κατασκευή ταρτάν
στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

19. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο
{Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο} του Δήμου Μονεμβασίας.

20. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Συντήρηση –
επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

21. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

22. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

23. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)