Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

134
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα τέσσερα (14) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} προϋπολογισμού 55.008,96€ χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μετ/σης} προϋπολογισμού 56.409,09€ χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α 168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισόγειου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 906.854,08€ με ΦΠΑ.

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» προϋπολογισμού 34.691,23€.

8. Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 2/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς (Αφορά αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» κατά του δήμου Μονεμβασίας).

9.Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ σχεδίου δανειστικού συμβολαίου ύψους 852.508,34€, χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Επανάχρηση – Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ Μονεμβασίας», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

10. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

11. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου της πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς Μολάων.

12. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4- 2020) ΚΥΑ.

13. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο { ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ } του Δήμου Μονεμβασίας.

14. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)