Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

108
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 56.409,09€ χωρίς ΦΠΑ.

2. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου με τίτλο { Επανάχρηση –Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας}.

3. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου με τίτλο { Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου
Χάρακα ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης
παραχώρησης.

5. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Α΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου
Μονεμβασίας.

6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

7. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του
Δήμου Μονεμβασίας (Τουριστική προβολή).

8. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού
ακινήτου της πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς Μολάων.

9. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.

10. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και
κατανομή της ανωτέρω χρημ/σης.

12. Έγκριση ή μη της αριθ. 9/2021 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)