Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

117
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

2. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας} του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας για την πράξη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με κωδικό 2017ΕΠ52600008 προϋπολογισμού 600.000,00€, ως προς την διάρκειά της (άρθρο 6 ).

5. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&.Δ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας», συνολικού ποσού 2.691.098,72€.

6. Έγκριση ή μη της αριθ. 14/2021 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)